Grundvokabular Polnisch: Uhr- und Zeitangaben

Nützliche Zeitangaben. Graphik: Polen.pl (BD)

Nützliche Zeitangaben. Graphik: Polen.pl (BD)

(Warschau, BD) Ein letzter Beitrag aus unserer Serie ‚Wichtige Alltagsvokabeln für Polen‘ kommt heute: Es geht um Uhr- und Zeitangaben. Wichtig, damit man nicht etwa ein Spiel verpasst. Oder die Massage im Hotel, den Beginn der Oper oder gar den Fertigstellungszeitpunkt des bestellten Essens. Wichtig sind Uhr- und Zeitangaben allemal, aber auf Polnisch auch nicht ganz so einfach. Zum Glück kann man sich da immer noch mit Handzeichen auf die Uhr behelfen…

Zum Herunterladen: Uhr- und Zeitangaben auf Polnisch

 

 

Deutsch(Niemiecki) Polnisch(Polski) Aussprache(wymowa)
Wie spät ist es ? Jaki mamy czas ? ja:ky ma:moe tscha:ss
 Wieviel Uhr ist es ? Która jest godzina ? ktu:ra jae:sst godchy:na
(zu) spät (za) późno sa pu:z’no
die Zeit czas tscha:ss
Montag poniedziałek/ poniedziałki (mask/plur.) ponjedchja:uek/ ponjedchja:uky
Dienstag/en wtorek/wtorki (mask/plur.) wto:rek/wto:rki
Mittwoch środa/ środy (fem./plur.)
ss’ro:da (fem.)/ ss’ro:doe
Donnerstag czwartek/czwartki (mask./plur.) tschfa:rte:k / tschfa:rtky
Freitag piątek / piątki (mask/plur.)
pjon:tek / pjon:tky
Samstag sobota / soboty (fem./plur.) ssobo:ta / ssobo:toe
Sonnanbend sobota / soboty  ssobo:ta
Sonntag niedziela / niedziele (fem./plur.) nje:dchje:la / -le
der Tag dzień / dni (mask./plur.) dschje:n / dny:
der Vormittag przedpołudnie psche:t pou:dnje (neut.)
der Nachmittag (-e) popołudnie popou:dnje (neut.)
der Mittag południe pou:dnje
am Mittag / am Vormittag/am Nachmittag w południe/ w przedpołudnie/popoludniu f pou:dnjef psche:dpou:dnjepo:pou:dnju
der Morgen ranek = poranek ra:nek = po:ranek(mask.)
heute morgen dziś rano dchiss^ ra:no
morgen früh jutro rano ju:tro ra:no
morgen jutro ju:tro
Ich mache’s morgen Zrobię to jutro Sro:bje to: ju:tro
heute dziś / dzisiaj dchi:s‘
gestern wczoraj wtscho:raj
gestern früh wczoraj rano wtscho:raj ra:no
gestern abend wczoraj wieczorem wtscho:raj wjetscho:rem
der Monat/ die Monate miesiąc / -e mje:sjon‘:tz /-e
die Woche / die Wochen tydzień / tygodnie (mask./pl.)   toe:dchje’nj / toe:godnje
die Vorwoche zeszły tydzień  se:schue toe:dschjen‘
die Kalenderwoche tydzień kalendarzowy toe:dschjen kalendadscho:woe
diese Woche / diesen Monat w tym tygodniu /w tym miesiącu  f toe:m toego:dnju / mjesjon‘:tzu
(im) Januar styczeń / (w styczniu) stoe:tschen / f stoe:tschnju
(im) Februar luty / (w lutym) lu:toe / w lu:toem
(im) März marzec / (w marcu) ma:schetz / w ma:rtzu
(im) April kwiecień / w kwietniu kfje:tzjen / w kfje:tnju
(im) Mai maj / (w maju) ma:j /w ma:ju
(im) Juni czerwiec / (w czerwcu) tsche:rwjetz / w tscher:fcu
(im) Juli lipiec / (w lipcu) li:pjetz / w li:ptzu
(im) August sierpień / (w sierpniu) sje:rpjenj / w sje:rpnju
(im) September wrzesień / (we wrześniu) wrschae:sjenj / we: wrschae:s’nju
(im) Oktober październik / (w październiku) paz’dchje:rnik / f paz’dchjerni:ku
(im) November listopad / (w listopadzie) lissto:pat / f listopa:dchje
(im) Dezember grudzień / (w grudniu) gru:dschjen / w gru:dnju
das Jahr / die Jahre rok / lata (mask.) / (plur.) ro:k / la:ta
das Jahrhundert wiek (=100 lat) wje:k (=100 la:t)
das Jahrtausend tysiąclecie toe:sjontz le:tzje
das Alter (e. Menschen) wiek (np. człowieka) wje:k
im Alter von 2 Jahren w wieku dwóch lat w:je:ku dfu:h la:t
(im) Sommer lato / w lecie la:to / w le:tzje
(im) Winter zima / w zimie si:ma / w si:mje
(im) Frühling wiosna / na wiosnę wjo:ssna / na: wjo:ssne
(im) Herbst jesień / na jesień je:sjen / na je:sjen‘
das Wochenende weekend ui:kent
die Stunde godzina (fem.) godchi:na
die Sekunde sekunda (fem.) ssekun:da
die Minute minuta minu:ta
eine goldene Uhr złoty zegarek zuo:toe sega:rek
Wieviel Uhr ist es? Która jest godzina ? ktu:ra jae:sst godchy:na
Wie spät ist es ? Która jest godzina ? ktu:ra jae:sst godchy:na
Du hast eine tolle Uhr ! Masz fajny zegarek ! ma:sch faj:noe sega:rek
Es ist zwei Uhr. Jest druga (godzina). je:sst dru:ga godchi:na
Es ist Viertel nach sechs. Jest kwadrans po szóstej. je:sst kfa:drans po schu:sstej
(Es ist) halb elf (jest) wpół do jedynastej (je:sst) fpu:l do jedoenass:tej
zehn nach sieben dziesięć po siódmej dche:sjentz po ssiu:dmej
vier nach halb sechs cztery po wpół do szóstej tschte:roe po fpul do schu:sstej

 

...sind diese Artikel auch interessant für Sie?

Hinterlasse einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*